بهنامین | Behnamin

بهنامین | Behnamin

بهنامین یک برند شخصی و یک طراح لباس است. این پروژه که در شیراز اجراشده است، از ابتدا با هدف عکاسی پوشاک انجام شده و سپس به طراحی لوگو و هویت سازی بهنامین رسید.
+ تعدادی نمونه ببینید


تولید محتوای شبکه های اجتماعی عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس

مروری بر سرویس های این پروژه:
طراحی ساختار هویتی برند / استراتژی رنگ برند / طراحی لوگو (سفارشی)/ عکاسی یکپارچه با هدف تولید محتوا

برگشت به پروژه ها