آقای سبیل | Mr Mustache

آقای سبیل

آقای سبیل یا Mr Mustache یک برند شخصی طراحی شده توسط ممرضی است. هدف اصلی این پرژوه، ساخت شخصیت کلاسیک برند شده با نام آقای سبیل است.
+ این پروژه هم اکنون در حال گسترش می باشد .


لوگو و هویت برند کلینیک کثیری تولید محتوای شبکه های اجتماعی عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس

مروری بر سرویس های این پروژه:
+ مشاوره و آموزش
+ تحقیق و استراتژی
+ طراحی ساختار هویتی برند
+ طراحی لوگو
+ عکاسی یکپارچه با هدف تولید محتوای دیجیتال
+ تهیه و تنظیم کلمات کلیدی دیجیتال
+ استراتژی تبلیغات

برگشت به پروژه ها