پلیم پیر | Polim Pier

پلیم پیر | Polim Pier

عکاسی و تولید محتوا برای برند پوشاک پلیم پیر /مجله نمونه کارهای پاییز-زمستان 1395
+ تعدادی نمونه ببینید


تولید محتوای شبکه های اجتماعی عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس

مروری بر سرویس های این پروژه:
+ عکاسی
+ استراتژی سبک
+ عکاسی یکپارچه با هدف تولید محتوای دیجیتال
+ تهیه و تنظیم کلمات کلیدی دیجیتال

برگشت به پروژه ها