سالم ساندویچ (ساب وی) | Salem Sandwich (Subway)

سالم ساندویچ (ساب وی) | Salem Sandwich (Subway)

سالم ساندویچ که با نام اصلی ساب وی در تهران فعالیت می کند یکی از پرژوه های پیشنهادی زمستان 1395 در مورد تولید محتوای شبکه های اجتماعی بود. با توجه به اهداف پروژه و بریف مشتری ، پس از مشاوره اولیه و تحقیق گسترده در مورد برند ساب وی تولید محتوای تصویری بر پایه نمایش زنده ای از سبک اصلی برند ساب وی و همراه با دید ایرانی بود به طوری که تصویر تولید شده (هم برای مخاطب آشنا و هم برای مخاطب ناآشنا با برند) قابل تفهیم باشد.
+ تعدادی نمونه ببینید


تولید محتوای شبکه های اجتماعی عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس عکایس

مروری بر سرویس های این پروژه:
+ عکاسی
+ استراتژی سبک
+ عکاسی یکپارچه با هدف تولید محتوای دیجیتال
+ تهیه و تنظیم کلمات کلیدی دیجیتال

برگشت به پروژه ها